Lääkinnällisen laitteen turvallisuusilmoitus / Fältsäkerhetsmeddelande av medicinteknisk produkt

25.1.2023 / Uutinen

KÄYTTÖTURVALLISUUTTA KOSKEVA ILMOITUS

 

TUOTTEEN NIMI JA ERÄNUMERO

YA A-vitamiini Nenäsuihke pullo 25 ml
Koteloissa eränumero: 0632212
Pulloissa eränumero: 063221

EXP 03 2024

VALMISTAJA
Galena Pharma Oy
Sammonkatu 10
70500 Kuopio

JAKELIJA
YA Apteekki

KUVAUS TUOTEVIRHEESTÄ

Galena Pharma antaa YA A-vitamiini Nenäsuihke 25 ml, erää 0632212 koskevan turvallisuusilmoituksen koko erää koskevan tuotevirheen takia. Erässä on todettu poikkeama, joka ilmenee valmisteen osittaisena sakkautumisena. Sakkautumisen syynä on apuaineessa tapahtunut valmistus- ja pakkausprosessin aikainen kiteytyminen. Tuote ei aiheuta käyttäjälle vaaraa, mutta voi palautteiden perusteella aiheuttaa käyttäjälleen limakalvoärsytystä.

TOIMENPITEET

Galena Pharma pyytää palauttamaan tuotevirhepakkaukset ostopaikkaan. Tuotteen käyttö tulee lopettaa.

TOIMET JOIHIN VALMISTAJA RYHTYY ONGELMAN KORJAAMISEKSI PYSYVÄSTI

Galena Pharma on aloittanut toimenpiteet ongelman korjaamiseksi pysyvästi.

Tämä ongelma on ilmoitettu asiaankuuluville viranomaisille.

Mahdolliset haittavaikutukset voit ilmoittaa www-sivustomme kautta

Haittavaikutusilmoitus

Lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse

Inka Heikkinen
vastuunalainen johtaja
044 0870297
inka.heikkinen (at) galena.fi

Galena Pharma pahoittelee ongelmasta aiheutuvia hankaluuksia


ANMÄLAN OM SÄKERHETSÅTGÄRD

 

PRODUKTENS NAMN OCH SATSNUMMER

YA A-vitamin Nässpray flaska 25 ml sats 0632212
YA A-vitamiini Nenäsuihke pullo 25 ml
Förpackning sats: 0632212
Flaskar sats: 063221

EXP 03 2024

TILLVERKARE
Galena Pharma Oy
Sammonkatu 10
70500 Kuopio

DISTRIBUTÖR
YA Apteekki

BESKRIVNING AV PRODUKTFEL

Galena Pharma utfärdar ett säkerhetsmeddelande angående YA A-vitamin näspray 25 ml, sats 0632212 på grund av ett produktfel som gäller hela satsen. Det har konstaterats en avvikelse i satsen som gör att produkten delvis bildar fällningar. Orsaken till fällningarna är en kristallisering av hjälpämnet som skett under tillverknings- och förpackningsprocessen. Produkten orsakar ingen risk för användaren, men enligt feedback kan den orsaka irriterade slemhinnor hos användaren.

ÅTGÄRDER
Galena Pharma begär att de felaktiga produktförpackningarna återlämnas till köpstället. Användningen av produkten ska avslutas.

ÅTGÄRDER SOM TILLVERKAREN VIDTAR FÖR ATT BESTÅENDE KORRIGERA PROBLEMET

Galena Pharma har inlett åtgärder för att bestående korrigera problemet.

Problemet har anmälts till behöriga myndigheter.

Du kan anmäla eventuella biverkningar via vår webbplats

Haittavaikutusilmoitus

Närmare upplysningar per telefon eller e-post

Inka Heikkinen
ansvarig direktör
044 087 0297
inka.heikkinen (at) galena.fi

Galena Pharma beklagar de olägenheter som problemet orsakar